Četrtek, 23. junij 2022

PRODAJA NEPREMIČNINE - DAVEK

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Pri prodaji nepremičnine je po veljavni zakonodaji prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, zato je prodajalec dolžan vložiti Napoved za odmero davka na promet nepremičnin v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ki jo vloži na krajevno pristojnem Finančnem uradu glede na lego nepremičnine. K napovedi za odmero davka na promet nepremičnine mora vlagatelj obvezno priložiti dva originalno podpisana izvoda prodajne pogodbe in kopijo osebnega dokumenta in seveda izpolnjeno vlogo za odmero davka na pomet nepremičnin. Seveda pa imata prodajalec in kupec tudi pravico do drugačnega dogovora in sicer se lahko dogovorita, da obveznost plačila davka na promet nepremičnin prevzame kupec. V tem primeru kupec postane zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin.

V primeru, da je prodajalec fizična oseba in lastnik nepremičnine, ki je predmet prodaje manj kot 15 let, mora ob Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin vložiti tudi Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Napoved mora vložiti na krajevno pristojnem Finančnem uradu glede na lego nepremičnine. Napoved vsebuje vlogo za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, dokument o pridobitve nepremičnine (prodajna ali darilna pogodba, sklep o dedovanju) in dva originalno podpisana izvoda prodajne pogodbe.

ODMERA IN PLAČILO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN

Finančna uprava po vložitvi Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin zavezancu odmeri  davek na promet nepremičnin v višini 2% od prodajne vrednosti za kar izda ustrezno odločbo. Odmerjen davek na promet nepremičnin mora zavezanec plačati najkasneje v roku 30 dni po prejemu izdane odločbe. Po plačilu davka pristojni Finančni urad le to potrdi na originalnem izvodu prodajne pogodbe katero posreduje zavezancu. Brez potrditve plačila davka na originalnem izvodu prodajne pogodbe s strani Finančne uprave možno overiti podpisa na prodajni pogodbi s strani prodajalca-ev in posledično tudi ne vložiti predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

KAPITALSKI DOBIČEK

Osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala - kapitalski dobiček je razlika med vrednostjo ob odsvojitvi nepremičnine in vrednostjo nepremičnine ob pridobitvi, zmanjšana za priznane stroške, ki jih je imel zavezanec in sicer normirane stroške v višini 1% od vrednosti nepremičnine tako ob pridobitvi kot ob odsvojitvi, nadalje za znesek plačanega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dediščine ali darila in seveda morebitne dejanske stroške (primer: vlaganja v nepremičnine). Stopnja davka je različna v razponu do 25%  od kapitalskega dobička in je odvisna od števila let lastništva nepremičnine in je razvidna iz spodnje tabele:

ŠTEVILO LET LASTNIŠTVA STOPNJA DAVKA
0 - 5 25%
5 - 10 20%
10 - 15 15%

Kot je razvidno se stopnja davka (v odstotkih) zmanjšuje z večanjem števila let lastništva nepremičnine. Po preteku 15 let od pridobitve lastninske pravice na nepremičnini se dohodnine od kapitalskega dobička ne plača.

KAPITALSKI DOBIČEK - OPROSTITEV PLAČILA

So pa pri ugotavljanju dobička iz kapitala in posledično odmere dohodnine od tega dobička tudi izjeme oziroma oprostitve

V primeru, da je predmet prodaje stanovanje ali hiša z največ dvema stanovanjema in pripadajočim zemljiščem v lasti fizične osebe, je zavezanec oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala - kapitalskega dobička v naslednjem primeru:

-  da ima prodajalec prijavljeno stalno prebivališče na naslovu te nepremičnine zadnja 3 leta pred prodajo, je v tej nepremičnini tudi dejansko bival vsaj zadnja 3 leta pred prodajo in je imel to nepremičnino tudi v lasti.