Torek, 29. marec 2022

VAREN NAKUP

Na portalu zasledite primerno parcelo za gradnjo družinske hiše. Po opravljenem ogledu, se po temeljitem razmisleku naposled odločite za nakup le-te parcele. Pred podpisom prodajne pogodbe s prodajalcem, vam priporočamo skrben pregled dejanskega kot tudi pravnega stanja nepremičnine in tako poskrbite za varen nakup parcele.

Kako varno kupiti parcelo?

V naravi preverite dejansko stanje glede parcelnih mej, morebitne poti preko parcele do sosednjih zemljišč ter urejenost dostopa do javne ceste. Posebno pozornost je potrebno nameniti pravnemu stanju parcele, ki jo nameravati kupiti za gradnjo vaše družinske hiše. V zemljiški knjigi preverite naslednje stvari:

 • vpis dejanskega lastnika v zemljiško knjigo,
 • preveriti morebitna bremena oziroma vpisane hipoteke,
 • služnosti v korist kot tudi v breme parcele,
 • morebitne vpise različnih vrst zaznamb.

V primeru, da pri preverjanju stanja v zemljiški knjigi ugotovite, da prodajalec kot dejanski lastnik ni vpisan v zemljiški knjigi, je potrebno najprej preveriti morebitne ovire za vpis v zemljiško knjigi, ki bi lahko ovirale tudi vpis kupca kot novega lastnika v zemljiško knjigo.

Morebitno vpisne hipoteke lahko vplivajo na varnost nakupa parcele. Pozornost namenite znesku kredita, ki je zavarovan s hipoteko. V primeru, da znesek kredita presega prodajno vrednost nepremičnine, svetujemo, da se pogodbeni stranki predhodno dogovorita na kakšen način bo prodajalec odplačal preostanek kredita, ki se ne pokrije s plačilom kupnine. Če prodajalec tega ne stori, banka ne bo izbrisala hipoteke in bo še vedno bremenila kupca kot novega lastnika.

Svetujemo, da v zemljiški knjigi preverite tudi morebitno vpisane služnosti ki so v korist in breme zemljišča, katerega nameravate kupiti. Služnosti, ki so vpisane v korist te parcele ali v korist vsakokratnega lastnika so lahko koristne (npr. dodaten dostop do parcele preko sosednjega zemljišča). Obstajajo tudi služnosti v breme te parcele, ki pa omejujejo in posegajo v posestno pravico lastnine te parcele (služnost za hojo ali vožnjo z avtomobilom preko te parcele). Posvet z nepremičninskim strokovnjakom priporočamo v primeru vpisanih služnosti, ki bo preveril pravno stanje, obrazložil njihov pomen in ustrezno svetoval glede njihovega izbrisa.

Zaznambe vpisane v zemljiški knjigi:

 • zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine,
 • zaznamba osebnih stanj,
 • zaznamba grajenega javnega dobra,
 • zaznamba razglasitve nepremičnine za kulturni ali zgodovinski spomenik oz. naravno znamenitost,
 • zaznamba začetka stečajnega postopka,
 • zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino,
 • zaznamba izvršljivosti terjatve - hipoteka,
 • zaznamba začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve,
 • zaznamba začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve,
 • zaznamba sklepa o začetku razlastitvenega postopka,
 • zaznamba vrstnega reda,
 • zaznamba zavrnitve predloga,
 • zaznamba, da je bil predlog za vknjižbo, predznambo ali zaznambo zavrnjen,
 • zaznamba pritožbe proti sklepu, s katerim je sodišče dovolilo vknjižbo ali predznambo,
 • zaznamba hipotekarne tožbe.